Project news
Найзахопливіші детективи для підлітка
Wizeclub Education: курси додаткової освіти в Україні
Що робити, якщо болить поперек
Онлайн академія Mate academy – від мрії потрапити в IT до першої роботи
Мобільні додатки для підтримки організації навчання та співпраці в освітньому процесі
Школа англійської для дітей: важливість навчання та як вибрати кращу школу
Хто такий Зевс?
Вивчаємо англійську за допомогою читання
Благодійність та соціальна відповідальність бізнесу
Як обрати надувний басейн?
Як створити і розкрутити групу у Фейсбуці без блокування
Практичні рекомендації по вибору школи англійської мови
Options for checking articles and other texts for uniqueness
Різниця між Lightning та USB Type-C: одна з відмінностей iPhone
Столична Ювелірна Фабрика
Відеоспостереження у школі: як захистити своїх дітей?
Чим привабливий новий Айфон 14?
Розширений пакет за акційною ціною!
iPhone 11 128 GB White
Програмування мовою Java для дітей — як батьки можуть допомогти в навчанні
Нюанси пошуку репетитора з англійської мови
Плюси та мінуси вивчення англійської по Скайпу
Роздруківка журналів
Either work or music: 5 myths about musicians and work
На лижі за кордон. Зимові тури в Закопане
Яку перевагу мають онлайн дошки оголошень?
Огляд смартфону Самсунг А53: що пропонує південнокорейський субфлагман
БЕЗПЕКА В ІНТЕРНЕТІ
Вітаємо з Днем Вчителя!
Портал E-schools відновлює роботу
Канікули 2022
Підписано меморандум з Мінцифрою!
Voting
Як Вам новий сайт?
Total 410 common:people_all_forms

Критерії оцінювання навчальних досягнень

Date: 12 березня 2020 о 08:36, Refreshed 21 грудня 2022 о 21:56

 Загальні критерії оцінювання результатів навчання учнів 5-6 класів
                             

      МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

                            Н А К А З

                        13.04.2011  N 329 

                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      11 травня 2011 р.
                                      за N 566/19304
 

                    Про затвердження Критеріїв
              оцінювання навчальних досягнень учнів
                 (вихованців) у системі загальної
                         середньої освіти 


     Відповідно до статті 34 Закону України "Про загальну  середню
освіту" (   651-14   ),   постанови   Кабінету  Міністрів  України
від 27.08.2010 N 778 ( 778-2010-п )  "Про  затвердження  Положення
про  загальноосвітній  навчальний  заклад"  та  з метою додержання
державних вимог  до  рівня  загальноосвітньої   підготовки   учнів
Н А К А З У Ю

     1. Затвердити  Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів
(вихованців) у системі загальної середньої освіти, що додаються. 

     2. Департаменту  загальної  середньої  та  дошкільної  освіти
(Єресько О.В.): 

     2.1. Подати  цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України в установленому порядку. 

     2.2. До 01.08.2011 розробити вимоги до оцінювання  навчальних
досягнень  учнів  (вихованців)  з предметів інваріантної складової
навчального плану. 

     3. Розмістити цей наказ на офіційному веб-сайті  Міністерства
та   на  освітньому  порталі  "Єдине  освітнє  інформаційне  вікно
України". 

     4. Цей  наказ  набирає  чинності  з   дня   його   офіційного
опублікування. 

     5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Б.М.Жебровського. 

Міністр                                              Д.В.Табачник
 

                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      Наказ Міністерства освіти
                                      і науки, молоді та спорту
                                      України
                                      13.04.2011  N 329 

                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      11 травня 2011 р.
                                      за N 566/19304
 

                             КРИТЕРІЇ
                 оцінювання навчальних досягнень
                   учнів (вихованців) у системі
                    загальної середньої освіти 


     1. Ці  Критерії  визначають  загальні  підходи  до визначення
рівня навчальних досягнень учнів  (вихованців)  (далі  -  учні)  у
системі  загальної  середньої освіти та встановлюють відповідність
між вимогами до знань,  умінь і навичок учнів та показником оцінки
в балах відповідно до рівнів навчальних досягнень. 

     2. Ці   Критерії   реалізуються   в  нормах  чотирьох  рівнів
досягнень: початковий,  середній,  достатній,  високий (додатки  1
та 2).
     Перший рівень  -   початковий.   Відповідь   учня   (учениці)
фрагментарна,  характеризується початковими уявленнями про предмет
вивчення.
     Другий рівень - середній.  Учень (учениця) відтворює основний
навчальний  матеріал,  виконує  завдання   за   зразком,   володіє
елементарними вміннями навчальної діяльності.
     Третій рівень  -  достатній.  Учень  (учениця)  знає  істотні
ознаки  понять,  явищ,  зв'язки  між  ними,  вміє пояснити основні
закономірності, а також самостійно застосовує знання в стандартних
ситуаціях,     володіє     розумовими     операціями    (аналізом,
абстрагуванням,  узагальненням  тощо),   вміє   робити   висновки,
виправляти  допущені помилки.  Відповідь учня (учениці) правильна,
логічна, обґрунтована, хоча у ній бракує власних суджень.
     Четвертий рівень   -   високий.   Знання   учня  (учениці)  є
глибокими, міцними, системними; учень (учениця) вміє застосовувати
їх  для виконання творчих завдань,  його (її) навчальна діяльність
позначена  вмінням  самостійно  оцінювати  різноманітні  ситуації,
явища, факти, виявляти і відстоювати особисту позицію.
     Кожний наступний  рівень  вимог  вбирає  в  себе  вимоги   до
попереднього, а також додає нові. 

     3. За  цими  Критеріями  оцінювання  здійснюється  у  процесі
повсякденного вивчення  результатів  навчальної  роботи  учнів  на
уроках  і  вдома,  а  також  за  результатами перевірки навчальних
досягнень  учнів:  усної,  зокрема   індивідуальне,   групове   та
фронтальне опитування; письмової, зокрема самостійні та контрольні
роботи,  тестування;  графічної,  зокрема  робота  з   діаграмами,
графіками,   схемами,   контурними  картами;  практичної,  зокрема
виконання різних видів експериментальних досліджень та  навчальних
проектів, робота з біологічними об'єктами, виготовлення виробів.
     При визначенні рівня навчальних досягнень учнів враховуються:
     характеристики відповіді:      правильність,      логічність,
обґрунтованість, цілісність;
     якість знань;
     сформованість загальнонавчальних  та   предметних   умінь   і
навичок;
     рівень володіння розумовими операціями:  вміння  аналізувати,
синтезувати,  порівнювати,  класифікувати,  узагальнювати,  робити
висновки тощо;
     вміння виявляти  проблеми  та  розв'язувати  їх,  формулювати
гіпотези;
     самостійність оцінних суджень. 

     4. Обов'язковому  оцінюванню  підлягають навчальні досягнення
учнів  з  предметів  інваріантної  складової   навчального   плану
закладу.
     У першому класі дається словесна характеристика знань,  умінь
і навичок  учнів.  У  наступних  класах оцінювання здійснюється за
12-бальною   системою  (шкалою)  і  його  результати  позначаються
цифрами  від  1  до 12.  За рішенням педагогічної ради навчального
закладу може надаватися словесна  характеристика  знань,  умінь  і
навичок учнів другого класу.
     У випадку невідповідності  рівня  навчальних  досягнень  учня
(учениці) цим Критеріям позначається "не атестований".
     Особливості оцінювання   навчальних   досягнень    дітей    з
особливими  освітніми  потребами  здійснюється відповідно до вимог
чинного законодавства. 

     5. Заклад  може  використовувати  інші   системи   оцінювання
навчальних  досягнень  учнів  за  погодженням з місцевими органами
управління освітою.  При цьому оцінки з  навчальних  предметів  за
семестри,   рік,   результати   державної   підсумкової  атестації
переводяться у бали відповідно до цих Критеріїв.
     До інших   систем   оцінювання  може  відноситися  рейтингова
система,  яка сприяє формуванню ключових компетентностей і створює
можливості для:
     підвищення мотивації учнів до самонавчання та самооцінювання;
     розширення можливості  в індивідуальній підготовленості учнів
на кожному етапі навчального процесу;
     підвищення об'єктивності    оцінювання   не   лише   протягом
навчального року, а й за весь період навчання;
     градації значущості  балів,  які  отримують учні за виконання
різних видів робіт (самостійна робота,  підсумкова робота,  творча
робота,    олімпіади,    виставки,    конкурси    творчих   робіт,
науково-дослідні  й  художні   проекти,   діяльність   в   органах
учнівського самоврядування, у соціально-корисних проектах тощо).
     З метою оцінювання індивідуальних досягнень учнів  може  бути
використаний метод оцінювання портфоліо.
     Портфоліо -  це   накопичувальна   система   оцінювання,   що
передбачає  формування  уміння  учнів  ставити  цілі,  планувати і
організовувати власну  навчальну  діяльність;  накопичення  різних
видів  робіт,  які  засвідчують  рух  в  індивідуальному розвитку;
активну  участь  в  інтеграції  кількісних   і   якісних   оцінок;
підвищення ролі самооцінки.
     Таке оцінювання передбачає визначення критеріїв для включення
учнівських  напрацювань  до  портфоліо;  форми  подання матеріалу;
спланованість оцінного процесу;  елементи самооцінки з  боку  учня
тощо.
     Впровадження рейтингової   системи   оцінювання   та   методу
оцінювання  -  портфоліо  здійснюється  з урахуванням рекомендацій
МОНмолодьспорту. 

Директор департаменту
загальної середньої
та дошкільної освіти                                  О.В.Єресько
 

                                      Додаток 1
                                      до Критеріїв оцінювання
                                      навчальних досягнень учнів
                                      (вихованців) у системі
                                      загальної середньої освіти
 

                             КРИТЕРІЇ
                 оцінювання навчальних досягнень
                      учнів початкової школи 


------------------------------------------------------------------
|Рівні навчальних|Бали|Загальні вимоги до знань, умінь і навичок |
|    досягнень   |    |                  учнів                   |
|----------------+----+------------------------------------------|
|  I. Початковий |  1 |Учні засвоїли знання у формі окремих      |
|                |    |фактів, елементарних уявлень              |
|                |----+------------------------------------------|
|                |  2 |Учні відтворюють незначну частину         |
|                |    |навчального матеріалу, володіють окремими |
|                |    |видами умінь на рівні копіювання зразка   |
|                |    |виконання певної навчальної дії           |
|                |----+------------------------------------------|
|                |  3 |Учні відтворюють незначну частину         |
|                |    |навчального матеріалу; з допомогою вчителя|
|                |    |виконують елементарні завдання, потребують|
|                |    |детального кількаразового їх пояснення    |
|----------------+----+------------------------------------------|
|  II. Середній  |  4 |Учні відтворюють частину навчального      |
|                |    |матеріалу у формі понять з допомогою      |
|                |    |вчителя, можуть повторити за зразком певну|
|                |    |операцію, дію                             |
|                |----+------------------------------------------|
|                |  5 |Учні відтворюють основний навчальний      |
|                |    |матеріал з допомогою вчителя, здатні з    |
|                |    |помилками й неточностями дати визначення  |
|                |    |понять                                    |
|                |----+------------------------------------------|
|                |  6 |Учні будують відповідь у засвоєній        |
|                |    |послідовності; виконують дії за зразком у |
|                |    |подібній ситуації; самостійно працюють зі |
|                |    |значною допомогою вчителя                 |
|----------------+----+------------------------------------------|
| III. Достатній |  7 |Учні володіють поняттями, відтворюють їх  |
|                |    |зміст, уміють наводити окремі власні      |
|                |    |приклади на підтвердження певних думок,   |
|                |    |частково контролюють власні навчальні дії |
|                |----+------------------------------------------|
|                |  8 |Учні вміють розпізнавати об'єкти, які     |
|                |    |визначаються засвоєними поняттями; під час|
|                |    |відповіді можуть відтворити засвоєний     |
|                |    |зміст в іншій послідовності, не змінюючи  |
|                |    |логічних зв'язків; володіють вміннями на  |
|                |    |рівні застосування способу діяльності за  |
|                |    |аналогією; самостійні роботи виконують з  |
|                |    |незначною допомогою вчителя; відповідають |
|                |    |логічно з окремими неточностями           |
|                |----+------------------------------------------|
|                |  9 |Учні добре володіють вивченим матеріалом, |
|                |    |застосовують знання в стандартних         |
|                |    |ситуаціях, володіють вміннями виконувати  |
|                |    |окремі етапи розв'язання проблеми і       |
|                |    |застосовують їх у співробітництві з       |
|                |    |учителем (частково-пошукова діяльність)   |
|----------------+----+------------------------------------------|
|  IV. Високий   | 10 |Учні володіють системою понять у межах,   |
|                |    |визначених навчальними програмами,        |
|                |    |встановлюють як внутрішньопонятійні, так  |
|                |    |і міжпонятійні зв'язки; вміють            |
|                |    |розпізнавати об'єкти, які охоплюються     |
|                |    |засвоєними поняттями різного рівня        |
|                |    |узагальнення; відповідь аргументують      |
|                |    |новими прикладами                         |
|                |----+------------------------------------------|
|                | 11 |Учні мають гнучкі знання в межах вимог    |
|                |    |навчальних програм, вміють застосовувати  |
|                |    |способи діяльності за аналогією і в нових |
|                |    |ситуаціях                                 |
|                |----+------------------------------------------|
|                | 12 |Учні мають системні, міцні знання в обсязі|
|                |    |та в межах вимог навчальних програм,      |
|                |    |усвідомлено використовують їх у           |
|                |    |стандартних та нестандартних ситуаціях;   |
|                |    |самостійні роботи виконують під           |
|                |    |опосередкованим керівництвом; виконують   |
|                |    |творчі завдання                           |
------------------------------------------------------------------
 

                                      Додаток 2
                                      до Критеріїв оцінювання
                                      навчальних досягнень учнів
                                      (вихованців) у системі
                                      загальної середньої освіти
 

                             КРИТЕРІЇ
              оцінювання навчальних досягнень учнів
                     основної й старшої школи 


------------------------------------------------------------------
|Рівні навчальних|Бали|  Вимоги до знань, умінь і навичок учнів  |
|    досягнень   |    |                                          |
|----------------+----+------------------------------------------|
|  I. Початковий |  1 |Учні розрізняють об'єкти вивчення         |
|                |----+------------------------------------------|
|                |  2 |Учні відтворюють незначну частину         |
|                |    |навчального матеріалу, мають нечіткі      |
|                |    |уявлення про об'єкт вивчення              |
|                |----+------------------------------------------|
|                |  3 |Учні відтворюють частину навчального      |
|                |    |матеріалу; з допомогою вчителя виконують  |
|                |    |елементарні завдання                      |
|----------------+----+------------------------------------------|
|  II. Середній  |  4 |Учні з допомогою вчителя відтворюють      |
|                |    |основний навчальний матеріал, можуть      |
|                |    |повторити за зразком певну операцію, дію  |
|                |----+------------------------------------------|
|                |  5 |Учні відтворюють основний навчальний      |
|                |    |матеріал, здатні з помилками й            |
|                |    |неточностями дати визначення понять,      |
|                |    |сформулювати правило                      |
|                |----+------------------------------------------|
|                |  6 |Учні виявляють знання й розуміння основних|
|                |    |положень навчального матеріалу. Відповіді |
|                |    |їх правильні, але недостатньо осмислені.  |
|                |    |Вміють застосовувати знання при виконанні |
|                |    |завдань за зразком                        |
|----------------+----+------------------------------------------|
| III. Достатній |  7 |Учні правильно відтворюють навчальний     |
|                |    |матеріал, знають основоположні теорії і   |
|                |    |факти, вміють наводити окремі власні      |
|                |    |приклади на підтвердження певних думок,   |
|                |    |частково контролюють власні навчальні дії |
|                |----+------------------------------------------|
|                |  8 |Знання учнів є достатніми. Учні           |
|                |    |застосовують вивчений матеріал у          |
|                |    |стандартних ситуаціях, намагаються        |
|                |    |аналізувати, встановлювати найсуттєвіші   |
|                |    |зв'язки і залежність між явищами, фактами,|
|                |    |робити висновки, загалом контролюють      |
|                |    |власну діяльність. Відповіді їх логічні,  |
|                |    |хоч і мають неточності                    |
|                |----+------------------------------------------|
|                |  9 |Учні добре володіють вивченим матеріалом, |
|                |    |застосовують знання в стандартних         |
|                |    |ситуаціях, уміють аналізувати й           |
|                |    |систематизувати інформацію, використовують|
|                |    |загальновідомі докази із самостійною і    |
|                |    |правильною аргументацією                  |
|----------------+----+------------------------------------------|
|  IV. Високий   | 10 |Учні мають повні, глибокі знання, здатні  |
|                |    |використовувати їх у практичній           |
|                |    |діяльності, робити висновки, узагальнення |
|                |----+------------------------------------------|
|                | 11 |Учні мають гнучкі знання в межах вимог    |
|                |    |навчальних програм, аргументовано         |
|                |    |використовують їх у різних ситуаціях,     |
|                |    |уміють знаходити інформацію та            |
|                |    |аналізувати її, ставити і розв'язувати    |
|                |    |проблеми                                  |
|                |----+------------------------------------------|
|                | 12 |Учні мають системні, міцні знання в обсязі|
|                |    |та в межах вимог навчальних програм,      |
|                |    |усвідомлено використовують їх у           |
|                |    |стандартних та нестандартних ситуаціях.   |
|                |    |Уміють самостійно аналізувати, оцінювати, |
|                |    |узагальнювати опанований матеріал,        |
|                |    |самостійно користуватися джерелами        |
|                |    |інформації, приймати рішення              |
------------------------------------------------------------------ 

Comments:
Only authorized users can leave comments.